برای کاهش حمله قلبی طالبی بخورید طالبی مانند
برای کاهش حمله قلبی طالبی بخورید!

طالبی مانند سیر و پیاز دارای آدنوزین است که رقیق کننده خون و ضد انعقاد خون بوده ، به همین علت باعث کاهش خطرحمله های قلبی می شود.

@tebesonati99