درمان دلپیچه با میوه به یک میوه به
درمان دلپیچه با میوه به

👈 یک میوه "به" رو تقسیم کنید و در 1 لیتر آب برای 30 دقیقه بجوشونید و بخورید.

- بِه برای ازبین بردن دل درد بهترین گزینه است.

@tebesonati99