درمان فوری جوش صورت پوست یک عدد موز
درمان فوری جوش صورت 👇

پوست یک عدد موز🍌 راخشک کنید

آنرا آسیاب کنید وبا یک عدد لیموترش تازه ترکیب کنید تابه صورت خمیردر بیایید

بعد ضماد راشب تا صبح روی جوشهابگذارید

@tebesonati99