مصرف شیرۀ انگور بصورت شربت یا بعنوان صبحانه
مصرف شیرۀ انگور بصورت شربت یا بعنوان صبحانه بهترين علاج کمخونی است 👌

شیره انگور بسیار مقوی است و برای افرادیکه بر اثر بیماری یا عمل جراحی ضعیف شده اند، بسیار مفیدست !

@tebesonati99