چرا بايد موسير بخوريم از پوكی استخوان جلوگيری
▫️ چرا بايد "موسير" بخوريم؟

▫️از پوكی استخوان جلوگيری ميكند
▫️فشار خون راكاهش ميدهد
▫️سردردهای ميگرنی را كاهش ميدهد
▫️سطح قند خون دربيماران ديابتی را كاهش ميدهد
▫️شفاف كننده پوست است

@tebesonati99