کاهش وزن ۳تا۵ کیلو در پنج هفته 1فنجان
کاهش وزن ۳تا۵ کیلو در پنج هفته

▫️ 1فنجان آب ولرم
▫️ 1ق.م عسل
▫️ 1ق.م پودر دارچین

همه باهم ترکیب وهر روزقبل ازصبحانه با معده خالی بنوشید.

@tebesonati99