ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سِماط دهر دون‌پرور ندارد شهد آسایش مذاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سِماطِ دهرِ دون‌پرور ندارد شهدِ آسایش
مذاقِ حرص و آز ای دل بِشو از تلخ و از شورش

✍️ #حافظ
⧈  #کهن@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بد ما گفت اگر خصم نرنجیم از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بد ما گفت اگر خصم، نرنجیم از او
عکس خود، غیر در آیینه‌ی ما می‌بیند!

✍️ #ظفرخان_احسن
⧈  #کهن@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دل من بی‌تو شبیه خلبانی‌ست که شب
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل من بی‌تو شبیه خلبانی‌ست که شب
حین پرواز، مسیرش به طبس افتاده...

✍️ #روح‌الله_عسکری
⧈  #معاصر ↭ ‌@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در عالم تعلّق هرکس شماره داند برگشتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در عالم تعلّق، هرکس شماره داند
برگشتن نفس را عمر دوباره داند...

✍️ #وحید_قزوینی
⧈  #کهن@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خون‌گشته دلی از خود آویخته دارد هر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خون‌گشته دلی از خود آویخته دارد
هر تار که از فرق تو در شانه بماند...

✍️ #سید_حسن_غزنوی
⧈  #کهن@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرا آتش بزن ای عشق آتش‌بازی‌ات شاید
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا آتش بزن ای عشق! آتش‌بازی‌ات شاید
چراغی برفروزد در میان این سیاهی‌ها...

✍️ #جواد_زهتاب
⧈  #معاصر ↭ ‌@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز پا افتم اگر از پا درآرَم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز پا افتم اگر از پا درآرَم خارِ راهش را
نهال از ریشه چون گردد جدا، در خاک می‌افتد...

✍️ #عنوان_تبریزی
⧈  #کهن@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ای گل شکفته شو که به یاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای گل! شکفته شو که به یاد تو کرده‌ام
آن گریه‌ها که ابر بهاری نکرده‌است...

✍️ #مقیمای_تهرانی
⧈  #کهن@YekBeity
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌

506637

Каналов

2365983

Сообщений