އ ސ ލ މ ދ ނ އ އ
އިސްލާމްދީން އައީ ، އިންސާނުންގެ އަޅުވެތިކަމުން މީސްތަކުންނެރެ ، މީސްތަކުން ޚަލްޤުކުރެއްވި ﷲ ތަޢާލާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ގެންދިޔުމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ބަޔަކުމީހުން މިނިވަންކަމުގައި ދައްކަނީ ، ގޮނދުދޮށުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ދަގަނޑު ހޮޅިގަނޑަކާއި ، އޭގައި އެލުވާލެވޭ 3 މީޓަރުގެ ފޮތިގަނޑެކެވެ. މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ޙާޖަތްތައް ނުފުއްދި އުޅެންޖެހުނަސް މެއެވެ. މީސްތަކުން ފަޤީރުވެ ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން އެކަކު ކައިރިން އަނެކަކު ކައިރިން އާދޭސްކުރަމުން ދުވާއިރުވެސް މެއެވެ.

ފައިސާ ނުލިބިދާނެކަމަށް ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ބިރުން ، ގޮޅިއަށް ލައި ވާނުވާ ޖަހާފާނެކަމަށް ބިރުން ގެއަށްވަދެ އަނގަލައްޕައިގެން ހުރީ ، މިޤައުމުގައި ކިތައްމީހުން ހެއްޔެވެ؟

ﷲ އަށް ސައްބުކުރަމުން އިންޑިޔާގެ ޑޮކްޓަރަކު މަގުމަތީ ދުވިއިރު މިނިވަންކަން އޮތީ އެބުނާ ހޮޅިދަނޑީގައި ހެލިނުލެވޭވަރަށް ބަނދެފައެވެ.

ބުދުދީނުގެ އަންހެނަކު ، ހުކުރު މިސްކިތަށް އަރާ ﷲ ގެ ގެކޮޅުގެ ޙުރުމަތްކަނޑައިލިއިރު ، އަދި އެތާނގައި ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރިއިރުވެސް މިނިވަންކަން އޮތީ އެބުނާ ހޮޅިދަނޑީގައި ބަނދެފައެވެ. ވީއިރު މިނިވަންކަން ދެން ކޮބައިބާ؟
م ح م د ر س ول الل
﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ ...﴾

محمد ގެފާނީ، اللَّه ގެ رسول އާއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންނީ، كافر ންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަވެގެންވާ ބަޔެކެވެ. އެއުރެންގެ މެދުގައި، އޯގާވެރި رحمة ތެރިބަޔެކެވެ. اللَّه ގެ حضرة ން فضل ވަންތަވެރިކަމާއި، ރުއްސެވުން އެދޭ حال، ركوع ކޮށް سجدة ކޮށްއުޅޭ ބަޔަކުކަމުގައި، ކަލޭގެފާނު އެއުރެން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނޫއެވެ.
[ސޫރަތުލް ފަތުޙް , 29]

ދަންނާށެވެ. މިއާޔަތުގައި އެވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ އާއި އެކުގައިވީ ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ ޢަމަލުފުޅުތައް ބެހެއްޓެވި ގޮތެވެ. ފަހެ ޙަޤީޤީ މުއުމިނުންނަކީ ކާފިރުތަކުންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަ ބައެކެވެ. އަދި އެމުއުމިނުން ކުއްފާރުންގެ ކުރިމަތީ ޖެހިލުންވެ ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެއެވެ
އ ލ ބ ވ ތ މ ސ ލ
އޭ ލޮބުވެތި މުސްލިމެވެ. ކުފުރުގެ މިއްލަތުގެ ކުރިމަތީގައި ، ތިބާ އެކަނި ހުއްޓި ހުންނަން ޖެހުނަސް ފަސްނުޖެހޭށެވެ. އަދި ކުފުރުގެ ލަޝްކަރު ކިތަންމެ ބޮޑުވެފައި ، އޭގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވާގިވެރިވިޔަސް ތިބާ މާޔޫސްވެ ފިނޑި ނުވާށެވެ. އަދި ތާޣޫތުންނާއި ، އެބައިމީހުންގެ އަޢުވާނުން ދެކެ ބިރުގަންނަ މީހުނަށް ބުނާށެވެ. ޠާޣޫތުންގެ ބައިގަނޑު އައިސް ތިބާ ވަށާލިޔަސް މެއެވެ. އަދި ﷲ ގެ ނަޞްރާއި މެދު ޔަޤީންކުރާ ޙާލު ، މޫސާގެފާނު ބަނޫއިސްރާއީލުންނާއި މުޚާޠަބުކޮށް ދެންނެވި ފަދައިން ތިބާ ބުނާށެވެ.

{ قَالَ كَلَّاۤۖ إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهۡدِینِ }
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަހިލާ އެހެންނަކުން ނުވާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިމަންނާއާއެކު (نصر ދެއްވުމުގައި) ވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަލާނގެ ތިމަންނާއަށް މަގުދައްކަވާނެތެވެ.
[އައްޝުޢަރާއު ، 62]

ތިބާގެ ކަނޑި އުރައިން ދަމާލާށެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރިހަމަ ތަވައްކަލަކުން ، ތިބާ ތަވައްކަލު ކުރާށެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއްނެތި އެ ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރާއި ކުރިމަތިލާށެވެ . ތިބާއަށް 2 ހެޔޮކަމުން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ހެވެއް ލިބޭނެއެވެ
އ އ ޝ އ ޚ އ ބ ނ
އައްޝައިޚް އިބްނު ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. :

ފަހެ ކޮންމެ އިސްލާމީ ސަރުކާރަކަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ، ﷲ ގެ ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމް ކުރުމެވެ. އަދި އެސަރުކާރެއްގެ ރައްޔިތުންކުރެ ، މީހެއްގެ ކިބައިން އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ، އޭނާ އަށް ތައުބާވުމަށް އެދުމެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް ތައުބާވުމަށް އެންގުމުން ، ތައުބާ ނުވެއްޖެނަމަ އޭނާ ޤަތުލުކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ބަސްފުޅުގައިވާ ފަދައިންނެވެ. : ((އޭނާގެ ދީން ބަދަލުކޮށްފިމީހާ ، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާ ޤަތުލުކުރާށެވެ.)) [ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ]

[ މަޖުމޫޢުލްފަތާވާ ވަ މަޤާލާތުއްޝެއިޚް އިބްނު ބާޒު ، 79/9 ]

ނިކަން ދެކޭށެވެ. މިޢިލްމުވެރިންގެ ދަރިވަރުންނާއި ، ދަރިވަރުންގެ ދަރިވަރުން މިއަދު ޝެއިޚުންގެ ގޮތުގައި މިޤައުމުގައި އުޅެމުންދާއިރު ، ފަހެ މި ތަރިކަ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޤައުމު މިޙާލަތަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައިރު ، ނަބަވީ މީރާޘު އެދޫތަކުން މީސްތަކުންނަށް ޙައްޤުގޮތުގައި ބަޔާން ނުކޮށްދެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
ހ މ ކ ށ ވ ރ ނ الل
{ ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އާއި، އެކަލާނގެ ملائكة ން ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް صلوات ލައްވަތެވެ. އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްކަތުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް صلوات ލެއްވުން އެދި دعاء ކުރާށެވެ! އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް سلام ލެއްވުންއެދި ތިޔަބައިމީހުން ގިނަގިނައިން دعاء ކުރާށެވެ! }
[އަލް އަޙްޒާބު ، 56]
بسم الله نعود والعودة الى الله محمود
بسم الله نعود ، والعودة الى الله محمود
އ ނ ސ ގ ފ ނ ގ ކ
📌 އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ކަމަށް ޞަޙީޙް ބުޚާރީގައި ވެއެވެ . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ.

((އެމީހެއްގެ ގާތުގައި ، އޭނާގެ ބަފައިންނާއި ، އޭނާގެ ދަރިންނާއި ، އެންމެހަހައި މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ، އެމީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޯބިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އީމާންވި ކަމުގައި ނުވެއެވެ.))

♦️ވީއިރު ނަބިއްޔާ ﷺ އަށްވުރެ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިން އިސްކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެ.

♦️ވީއިރު ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ވުރެ އެހެން ޝަޚުސެއް އިސްކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެ.

♦️ ތިމާގެ ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ބަދުބަސް ބުނެވުނު ތަނެއްގައި ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަދުއްވުންނާ އެއްކޮޅަށް އަރައިފި މީހާގެ ކިބައިން އަހަރެމެން ބަރީއަވާން ޖެހެއެވެ .
އެއީ އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިން ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.
އ ނ ޑ ޔ ގ ކ ކ ޅ
📌 އިންޑިޔާގެ ކުކުޅުބިސް ، އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް އިސްކޮށް ، މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ސަފާއި ގުޅުނު ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ އަހުލުވެރިން .

ﷲ ތަޢާލާ މިބައިމީހުންގެ މޫނުތައް އަނދިރި ކުރައްވާ ، ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ދަތިކުރައްވާށިއެވެ. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު އަބޫލަހަބާއި ، އަބޫޖަހުލުމެންނާއެކީ އެއްކުރައްވައި ، ދު ިޔޭގައި އެބައިމީހުން އެ ޚިޔާރު ކުރި ކަންތަކުގެ ރަހަ ދައްކަވައި ، އެބައިމީހުން ޢަޒާބުގައި ފުރުޅޭތަން މުއުމިނުތަކުންނަށް ދައްކަވާށިއެވެ. އާމީން يا رب العالمين
އ ނ ޑ ޔ އ ނ ގ ނ
އިންޑިޔާއިން ގެންނަ 2 ކުކުޅުބިސް ، އަމިއްލަ ދީނާއި ، އަމިއްލަ ވަޠަނަށްވުރެ މިއަދު އަގުބޮޑުކަން ، މިކުޑަ ޤައުމުގައިވެސް ބަޔަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ރިސާލަތާއިގެން ފޮނުއްވުނު މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ބަދު ބަސްބުނި ހިންދޫންގެ (މުޝްރިކް) ލީޑަރުންތަކެއްގެ ދިފާޢުގައި ، މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަންތިބި ބަޔަކު ތެދުވީއެވެ. އޭގެ އަނެއްކޮޅުގައި ވަނީ އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ގެ އަބުރުފުޅެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވައި އެމީހުން ސިފަކުރީ ޙަޤީގަތުގައި ވެސް ހުތުރުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ވީއިރު ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެ މެމްބަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވަންޖެހެއެވެ. އަދި އެމީހުން އެތަމްސީލުކުރާ ކަންކަމުން ރައްޔިތުން ބަރީއަވާންޖެހެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތާއި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަޅާނުކިޔޭނެއެވެ. އަދި އަހަރެމެން ބަލައިވެސް ނުގަންނާނަމެވެ.
އ މ ހ އ ގ ދ ނ ކ
އެމީހެއްގެ ދީނަކީ ނެޝަނަލްޓީއާއި ، ޕާސްޕޯޓްކަމުގައި ދެކޭމީހާ ، އޭނާގެ ކަށްވަޅަށް ދާއިރުވެސް އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓާއި ، އޭނާގެ ޤައުމުގެ ވިސާހިފައިގެން ދާށެވެ. އެހެނީ އެއީ އޭނާ ދުނިޔޭގައިވެސް އެއެއްޗަކުން އެނގި މައުރޫފުވި އެއްޗެވެ. އަދި އޭނާގެ އިސްލާމްކަން ފުރަގަހަށް ދޫކޮށްލައި އޭނާގެ ޤައުމާ ވަޠަނާއި ، ޕާޓީއަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވެ ، މަރުފަލި ޖެހިމީހާއެވެ. ފަހެ އޭނާ އާޚިރަތުގައިވެސް އެފަދަ މީހުނާ އެކުގައިވުން އައުލާކަން ބޮޑު ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެހެނީ އެއީ އޭޭނާ ދުނިޔޭގައި އިޚްތިޔާރު ކުރި ގޮތެވެ. އަދި ޢަމަލު ކުޅަ ގޮތެވެ.

3649838

Каналов

204424659

Сообщений